Julkaisuluettelo

Merkittävimmät julkaisut:

 • Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa. Helsinki 1992. (työryhmä: Aalto, Kaasalainen, Seppovaara) Julkistalouden tarkastajien yhteistyöryhmä.
 • Tehokkuutta ja turvallisuutta. Kunnallisen tilintarkastuksen opas. Suomen Kaupunkiliitto 1989.
 • Budjetointi kunnan taloussuunnittelussa. Tampereen yliopisto, Kunnallistieteiden laitos, julkaisusarja 1/1987
 • VALTAVAn seurantatutkimus, osa 7. Sairaspaikat ja terveysmarkat, Hospital Beds and Health Funds. Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimusosasto: Suomen virallinen tilasto, sosiaalisia erikoistutkimuksia, SVT XXXII:125, 1986.
 • VALTAVA ja kunnallisen terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuus. Teoreettinen tarkastelu. Sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimusosasto. Julkaisuja nro 6/1986.
 • System Administacji Publicznej w Finlandii. (Suomen julkisenhallinnon järjestelmä). Instytut organizacji zarzania i doskonaleriaKADR, Warzawa 1985.
 • Väitöskirja ”Luottamushenkilöiden päätöksenteko-ongelmat ja päätöksenteon kehittämismahdollisuudet sairaalakuntainliitoissa”. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis ser. A vol. 133. 1982.
 • Kunnallispolitiikan lisensiaattitutkimus ”Sairaalakuntainliittojen kunnallisten luottamushenkilöiden koulutustarve ja koulutusstrategia”. Tampereen yliopisto, 1980.
 • Julkisoikeuden sivulaudatur -tutkielma ”Oikeusnormien vaikutus kunnan henkilöstöhallintoon hallinnon tehokkuuden näkökulmasta tarkasteltuna”. Tampereen yliopisto, 1977.
 • Kunnallispolitiikan pro gradu -tutkielma ”Oikeusnormien kunnallis- hallintoon aiheuttamat vääristymät”. Tampereen yliopisto, 1972.
 • Kunnallistutkinnon tutkielma, kunnallistalous, ”Kunnan taloudellinen kantokyky”. Tampereen yliopisto, 1967.

Lisäksi useita kymmeniä luentoja seminaareissa ja artikkeleita tieteellisissä julkaisuissa, ammattilehdissä ja sanomalehdissä kunnallishallinnosta ja -taloudesta, tuloksellisuudesta, valtionosuusjärjestelmästä, sairaalahallinnosta ja julkistalouden tarkastuksesta.